Felhasználási feltételek

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

A PÉF ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatvédelmi nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a PÉF által üzemeltetett weboldal felhasználóinak, a panasz vagy egyéb érdekvédelmi-emberi jogi ügyintézés során megadott személyes adatainak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő kezelésének és a felhasználók adatvédelmi tájékoztatásának szabályait tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

A felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

A felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, a PÉF és harmadik személyek irányába.

Kezelt adatok köre

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A weboldal megtekintése minden esetben díjmentes. Személyes adatok köre: általában elegendő a név és valamilyen elérhetőség. Azonban a panaszkezelés specifikus tárgyköröket, pl. eü. ellátás érinthetnek és jelen esetben több személyes és néha különleges adat használata válik szükségessé. Ilyen esetekben a felhasználó (segítséget, eü. szolgálató elérhetőségét, jogász bevonását, egyéb szakértők igénybevételét) rendelkezésre bocsáthatja adatait. A szolgáltatás teljesüléséhez szükséges, de a felhasználó által rendelkezésre nem bocsátott és elengedhetetlen dokumentumok-adatok irányában a szolgáltatást meg kell tagadni. Az adatkezelés célja:

Emberi jogi és érdekvédelem a pszichiátria és határterületei körében.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználóval való kapcsolata véglegesen le nem zárult (panasza megoldásra, vagy lezárásra került).

Személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerülhet sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában Az adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján adja át, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul értesíti.

Panaszt névtelenül is lehet tenni.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény és az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

A felhasználók jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha A felhasználók a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a weboldal szolgáltatásainak módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jelen nyilatkozat a honlap elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt és a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adatait kezelje.

A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős.
Jogsegély
igényléshez
kattintson ide!
Friss hírek:

2018. május 14.
IFKKOT ülés

2018. május 08.
FSZK ülés

2018. május 02.
MHE rendezvény

2018. április 19 - 21.
Mental Health Europe éves közgyűlése

2018. április 12.
Kutatás
Valid XHTML 1.0 Transitional © Copyright   Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum   1999-2018.